امکان سنجي و نيازسنجي شبکه های گسترده (WAN)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه امکانسنجي و نيازسنجي شبکه گسترده به شرح زير مي باشد:

 

   شناخت نيازمندي ها, سياست ها و محدوديت ها

 • شناخت نيازمندي هاي مرتبط با شبکه گسترده
 • شناخت سياست هاي بالا دستي مرتبط با شبکه گسترده و کمک به سياست گذاري
 • شناخت محدوديت هاي مرتبط با شبکه گسترده

   شناخت وضعيت موجود

 • شناخت وضعيت موجود شبکه گسترده

   بازنگري و تدوين اهداف و راهبردهاي شبکه گسترده

 • بازنگري و تدوين چشم انداز و مأموريت شبکه گسترده
 • تدوين اهداف استراتژيک و راهبردهاي کلان و کارکردي شبکه گسترده

   امکان سنجي و نيازسنجي شبکه گسترده

 • امکان سنجي و نيازسنجي خطوط مخابراتي/ارتباطي شبکه گسترده
 • نيازسنجي و تخمين ظرفيت هاي زيرساختي مورد نياز شبکه گسترده
 • نيازسنجي شبکه گسترده (از بعد معماري، ظرفيت سرويس ها، ذخيره سازي، تراکنش، تعداد و نوع کاربران)
 • تعيين و ارائه سبد سرويس هاي هدف و پارامترهاي کيفي آنها (الزامات، محدوديت ها، وابستگي ها)
 • تحليل بازار، تهيه مدل هزينه/درآمد و تدوين تعرفه به تفکيک هر سرويس
 • نيازسنجي شبکه گسترده از بعد امنيت، مديريت منابع و تضمين کيفيت (SLA)
 • نيازسنجي شبکه گسترده از بعد خدمات پشتيباني، بهينه سازي و نگهداري
 • نيازسنجي شبکه گسترده از نقطه نظر برنامه کنترل و ارزيابي مستمر
 • محاسبه CAPEX و OPEX و تخمين ميزان بودجه لازم جهت اجرا
 • تحليل اقتصادي،تهيه مدل هزينه- فايده و تعيين نقطه بازگشت سرمايه (ROI)