تحليل و آناليز شبکه های گسترده (WAN)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه تحليل و آناليز شبکه گسترده به شرح زير مي باشد:

 

    تحليل و آناليز شبكه گسترده

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ساختار همبندي و توپولوژي شبكه گسترده
 • تحليل و آناليز خطوط ارتباطي/مخابراتي شبكه گسترده
 • تحليل و آناليز ساختار افزونگي در شبكه گسترده
 • تحليل و آناليز ساختار گردش ترافيك
 • تحليل و آناليز ساختار آدرس دهي منطقي در شبكه گسترده
 • تحليل و آناليز ساختار مسيريابي در شبكه گسترده
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبكه گسترده
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبكه گسترده
 • تحليل و آناليز ساختار Wan Optimization در شبكه گسترده
 • تحليل و آناليز ساختار کيفيت سرويس (QoS) در شبكه گسترده

   تحليل و آناليز سرويس تلفن تحت شبكه (VoIP)

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس تلفن تحت شبكه (VoIP)

   تحليل و آناليز سرويس ويدئو كنفرانس

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس ويدئو كنفرانس

   تحليل و آناليز استراتژيک

 • تحليل و آناليز و تدوين ماتريس SWOT