طراحي شبکه های گسترده (WAN)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه طراحي شبکه گسترده به شرح زير مي باشد:

 

   معرفي زيرساخت هاي ارتباطي و مخابراتي کشور جهت ايجاد شبكه گسترده

 • معرفي زيرساخت هاي ارتباطي و مخابراتي کشور جهت ايجاد شبكه گسترده

   طراحي شبكه گسترده

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي ساختار همبندي و توپولوژي شبكه گسترده
 • طراحي ساختار نوع ارتباطات و لينك ها و محاسبه پهناي باند در شبكه گسترده
 • طراحي ساختار افزونگي در شبكه گسترده
 • طراحي ساختار گردش ترافيك
 • طراحي ساختار آدرس دهي منطقي در شبكه گسترده
 • طراحي ساختار مسيريابي در شبكه گسترده
 • طراحي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبكه گسترده
 • طراحي ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبكه گسترده
 • طراحي ساختار Wan Optimization در شبكه گسترده
 • طراحي ساختار (QoS) در شبكه گسترده
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   شبيه سازي (OPNET+GNS3)

 • شبيه سازي ساختار هم‌بندي و توپولوژي در نرم افزار
 • شبيه سازي ساختار افزونگي در شبكه گسترده
 • شبيه سازي ساختار گردش ترافيك
 • شبيه سازي ساختار آدرس دهي منطقي در شبكه گسترده
 • شبيه سازي ساختار مسيريابي در شبكه گسترده
 • شبيه سازي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبكه گسترده
 • شبيه سازي ساختار (QoS) در شبكه گسترده

   طراحي سرويس تلفن تحت شبكه (VoIP)

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي ساختار سرويس تلفن تحت شبكه (VoIP)
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

  طراحي سرويس ويدئو كنفرانس

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي ساختار سرويس ويدئو كنفرانس
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   تهيه اسناد مناقصه و برگزاري مناقصه خريد تجهيزات و نرم افزار ها

 • تهيه اسناد مناقصه (شرايط عمومي, شرايط اختصاصي, نحوه ارزيابي)
 • بررسي اسناد شركت كنندگان و امتيازدهي فني بازرگاني
 • همكاري در برگزاري مناقصه و انتخاب برنده