اجرا و پياده سازي شبکه های گسترده (WAN)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه پياده سازي شبکه گسترده به شرح زير مي باشد:

 

   اخذ خطوط ارتباطي/ مخابراتي شبکه گسترده

 • تهيه شرح سرويس درخواستي از ارائه دهنده سرويس بر اساس تکنولوژي و فناوري انتخاب شده
 • جمع آوري اطلاعات مربوط به هر نقطه (آدرس، كد پستي، تلفن و...)
 • تدوين و ارائه نامه درخواست سرويس به ارائه دهنده سرويس هر استان به انضمام مدارك مورد نياز
 • تعامل با ارائه دهنده سرويس به جهت مثبت نمودن نتيجه امكانسنجي
 • دريافت قبوض اعلام هزينه (تأمين بستر)
 • اعلام و واريز هزينه ها بر اساس قيمت اعلام شده از طرف ارائه دهنده سرويس
 • تحويل كابل فيزيكي سرويس از ارائه دهنده سرويس در محل
 • حصول اطمينان از صحت ارتباط برقرار شده در سطح لايه يک و دو
 • تعامل با ارائه دهنده سرويس به جهت رفع خرابي هر چه سريع تر (در سطح لينك فيزيكي)
 • تعامل با ارائه دهنده سرويس به جهت برقراري و دايري ارتباط
 • حصول اطمينان از صحت ارتباط برقرار شده در سطح لايه سه
 • تعامل با ارائه دهنده سرويس به جهت رفع خرابي هر چه سريع تر (در سطح مسيريابي ارتباطات)
 • حصول اطمينان از صحت ارتباط برقرار شده در سطح كشوري و بين استاني
 • تكميل فرم صورتجلسه دايري سرويس و تسليم آن به ارائه دهنده سرويس
 • تكميل فرم صورتجلسه تحويل سرويس با نماينده کارفرما

   تأمين تجهيزات شبکه گسترده

 • بررسي و بازبيني فهرست تجهيزات و طرح درخواستي کارفرما
 • تأمين تجهيزات مطابق با ليست LOM نهايي شده

   تحويل اوليه و آماده سازي به جهت نصب و راه اندازي

 • تحويل و ترخيص اقلام در گمرک/ تحويل اقلام در انبار
 • ارائه ليست شماره سريال هاي کالاها و گزارش اصالت تجهيزات از سايت رسمي شرکت سازنده
 • بررسي فيزيکي تجهيزات در حضور نمايندگان کارفرما
 • نصب ماژولها و ساير قطعات جانبي
 • انجام تست هاي ATP و حصول اطمينان از صحت عملکردي تجهيزات
 • نصب آخرين نسخه نرم افزاري با قابليت پشتيباني از سرويس هاي مورد نياز
 • پيکربندي اوليه تجهيزات مطابق با طرح
 • برچسب گذاري و بسته بندي مجدد
 • حمل تجهيزات تا محل مورد نظر/ تحويل موقت تجهيزات به کارفرما

   اجرا و پياده سازي شبكه گسترده

 • پياده سازي ساختار همبندي و توپولوژي شبكه گسترده
 • پياده سازي ساختار نوع ارتباطات و لينكها در شبكه گسترده
 • پياده سازي ساختار افزونگي در شبكه گسترده
 • پياده سازي ساختار گردش ترافيك
 • پياده سازي ساختار آدرس دهي منطقي در شبكه گسترده
 • پياده سازي ساختار مسيريابي در شبكه گسترده
 • پياده سازي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبكه گسترده
 • پياده سازي ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبكه گسترده
 • پياده سازي ساختار Wan Optimization در شبكه گسترده
 • پياده سازي ساختار کيفيت سرويس (QoS) در شبكه گسترده

   اجرا و پياده سازي سرويس تلفن تحت شبكه (VoIP)

 • پياده سازي ساختار سرويس تلفن تحت شبكه (VoIP)

   اجرا و پياده سازي سرويس ويدئو كنفرانس

 • پياده سازي ساختار سرويس ويدئو كنفرانس