مهندسي مجدد و بهينه سازي شبکه های گسترده (WAN)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه بهينه سازي شبکه گسترده به شرح زير مي باشد:

 

   بهينه سازي شبكه گسترده

 • بهينه سازي ساختار همبندي و توپولوژي شبكه گسترده
 • بهينه سازي ساختار نوع ارتباطات و (پهناي باند) لينكها در شبكه گسترده
 • بهينه سازي ساختار افزونگي در شبكه گسترده
 • بهينه سازي ساختار گردش ترافيك
 • بهينه سازي ساختار آدرس دهي منطقي در شبكه گسترده
 • بهينه سازي ساختار مسيريابي در شبكه گسترده
 • بهينه سازي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبكه گسترده
 • بهينه سازي ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبكه گسترده
 • بهينه سازي ساختار Wan Optimization در شبكه گسترده
 • بهينه سازي ساختار کيفيت سرويس (QoS) در شبكه گسترده

   بهينه سازي سرويس تلفن تحت شبكه (VoIP)

 • بهينه سازي ساختار سرويس تلفن تحت شبكه (VoIP)

   بهينه سازي سرويس ويدئو كنفرانس

 • بهينه سازي ساختار سرويس ويدئو كنفرانس