نگهداري، پشتيباني و راهبري شبکه های گسترده (WAN)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه نگهداري و پشتيباني شبکه گسترده به شرح زير مي باشد:

 

 نگهداري و پشتيباني شبكه گسترده

 • پشتيباني و نگهداري ساختار همبندي و توپولوژي شبكه گسترده
 • پشتيباني و نگهداري ساختار خطوط ارتباطي/مخابراتي در شبكه گسترده
 • پشتيباني و نگهداري ساختار افزونگي در شبكه گسترده
 • پشتيباني و نگهداري ساختار گردش ترافيك
 • پشتيباني و نگهداري ساختار آدرس دهي منطقي در شبكه گسترده
 • پشتيباني و نگهداري ساختار مسيريابي در شبكه گسترده
 • پشتيباني و نگهداري ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبكه گسترده
 • پشتيباني و نگهداري ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبكه گسترده
 • پشتيباني و نگهداري ساختار Wan Optimization در شبكه گسترده
 • پشتيباني و نگهداري ساختار کيفيت سرويس (QoS) در شبكه گسترده

   نگهداري و پشتيباني از سرويس تلفن تحت شبكه (VoIP)

 • پشتيباني و نگهداري ساختار سرويس تلفن تحت شبكه (VoIP)

   نگهداري و پشتيباني از سرويس ويدئو كنفرانس

 • پشتيباني و نگهداري ساختار سرويس ويدئو كنفرانس