امکان سنجي و نيازسنجي شبکه های گسترده (WAN)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه امکانسنجي و نيازسنجي مراکز تماس به شرح زير مي باشد:

 

   شناخت نيازمندي ها, سياست ها و محدوديت ها

 • شناخت نيازمندي هاي مرتبط با مرکز تماس
 • شناخت سياست هاي بالا دستي مرتبط با مرکز تماس و کمک به سياست گذاري
 • شناخت محدوديت هاي مرتبط با مرکز تماس

   شناخت وضعيت موجود

 • شناخت وضعيت موجود مرکز تماس

   بازنگري و تدوين اهداف و راهبردهاي مرکز تماس

 • بازنگري و تدوين چشم انداز و مأموريت مرکز تماس
 • تدوين اهداف استراتژيک و راهبردهاي کلان و کارکردي مرکز تماس

   امکان سنجي و نيازسنجي مرکز تماس

 • نيازسنجي و تخمين ظرفيت هاي زيرساختي مورد نياز مرکز تماس
 • نيازسنجي مرکز تماس (از بعد معماري، ظرفيت،تعداد و نوع کاربران و ...)
 • تعيين و ارائه سبد سرويس هاي هدف و پارامترهاي کيفي آنها (الزامات، محدوديت ها، وابستگي ها)
 • نيازسنجي مرکز تماس از بعد امنيت، مديريت منابع و تضمين کيفيت (SLA)
 • نيازسنجي مرکز تماس از بعد خدمات پشتيباني، بهينه سازي و نگهداري
 • نيازسنجي شبکه گسترده از نقطه نظر برنامه کنترل و ارزيابي مستمر
 • محاسبه CAPEX و OPEX و تخمين ميزان بودجه لازم جهت اجرا
 • تحليل اقتصادي،تهيه مدل هزينه- فايده و تعيين نقطه بازگشت سرمايه (ROI)