تحليل و آناليز مراکز تماس (Contact Center)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه تحليل و آناليز مراکز تماس به شرح زير مي باشد:

 

   تحليل و آناليز مرکز تماس (Contact Center)

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ساختار هم‌بندي و توپولوژي مرکز تماس
 • تحليل و آناليز ساختار پيام رساني يکپارچه (Unified Messaging)
 • تحليل و آناليز ساختار ماژول ACD و توزيع تماس ها بر اساس مهارت ها
 • تحليل و آناليز ساختار ماژول هاي IVR ، CTI و ضبط مکالمات
 • تحليل و آناليز ساختار ماژول هاي Fax ، Mail ، Wallboard و Web
 • تحليل و آناليز ساختار ماژول هاي Voice Portal و SMS Gateway
 • تحليل و آناليز ساختار ماژول پرسش و پاسخ (شکايات و انتقادات)
 • تحليل و آناليز ساختار ارتباط با سامانه CRM
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت و سياست هاي امنيتي مرکز تماس
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت، مانيتورينگ و گزارش گيري در مرکز تماس

   تحليل و آناليز سامانه مديريت صورتحساب (Billing)

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ساختار هم‌بندي و توپولوژي سامانه Billing
 • تحليل و آناليز ماژول دريافت (SMDR / TAPI) و ثبت اطلاعات مرکز تلفن
 • تحليل و آناليز ماژول پردازش مرکزي و محاسبه هزينه ها
 • تحليل و آناليز ماژول Web و گزارش گيري
 • تحليل و آناليز ماژول SMS و ارسال آلارم
 • تحليل و آناليز ساختار محاسبه مکالمات سيستم (روش Zoning ،Prefix ، Carrier و ...)
 • تحليل و آناليز ساختار کدهاي حساب (Account Code ها)
 • تحليل و آناليز ساختار گروه بندي مشترکين و ترانکها
 • تحليل و آناليز ساختار ارتباط با سيستم Voice Mail و تلفن گويا
 • تحليل و آناليز ماژول کنترل عملکرد، گزارش گيري و مانيتورينگ

   تحليل و آناليز استراتژيک

 • تحليل و آناليز و تدوين ماتريس SWOT