طراحي مراکز تماس (Contact Center)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه طراحي مراکز تماس به شرح زير مي باشد:

 

   طراحي مرکز تماس (Contact Center)

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي ساختار هم‌بندي و توپولوژي مرکز تماس
 • طراحي ساختار پيام رساني يکپارچه (Unified Messaging)
 • طراحي ساختار ماژول ACD و توزيع تماس ها بر اساس مهارت ها
 • طراحي ساختار ماژول هاي IVR ، CTI و ضبط مکالمات
 • طراحي ساختار ماژول هاي Fax ، Mail ، Wallboard و Web
 • طراحي ساختار ماژول هاي Voice Portal و SMS Gateway
 • طراحي ساختار ماژول پرسش و پاسخ (شکايات و انتقادات)
 • طراحي ساختار ارتباط با سامانه CRM
 • طراحي ساختار امنيت و سياست هاي امنيتي مرکز تماس
 • طراحي ساختار مديريت، مانيتورينگ و گزارش گيري در مرکز تماس
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   طراحي سامانه مديريت صورتحساب (Billing)

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي ساختار هم‌بندي و توپولوژي سامانه Billing
 • طراحي ماژول دريافت (SMDR / TAPI) و ثبت اطلاعات مرکز تلفن
 • طراحي ماژول پردازش مرکزي و محاسبه هزينه ها
 • طراحي ماژول Web و گزارش گيري
 • طراحي ماژول SMS و ارسال آلارم
 • طراحي ساختار محاسبه مکالمات سيستم (روش Zoning ،Prefix ، Carrier و ...)
 • طراحي ساختار کدهاي حساب (Account Code ها)
 • طراحي ساختار گروه بندي مشترکين و ترانکها
 • طراحي ساختار ارتباط با سيستم Voice Mail و تلفن گويا
 • طراحي ماژول کنترل عملکرد، گزارش گيري و مانيتورينگ
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   تهيه اسناد مناقصه و برگزاري مناقصه خريد تجهيزات و نرم افزار ها

 • تهيه اسناد مناقصه (شرايط عمومي, شرايط اختصاصي, نحوه ارزيابي)
 • بررسي اسناد شركت كنندگان و امتيازدهي فني بازرگاني
 • همكاري در برگزاري مناقصه و انتخاب برنده