پروژه ها

پروژه های بین المللی

هدف و محدوده پروژه :

هدف از اين پروژه طراحي و پياده سازي شبکه IP MPLS اپراتور Mobilink پاکستان بوده است.

خلاصه پروژه :

در اين پروژه طراحي تفصيلي (LLD) شبکه IP MPLS اپراتور Mobilink پاکستان در حوزه هاي مختلف انجام شده است. پياده سازي ساختار مسيريابي (مبتني بر پروتکل IS-IS)، ساختار امنيت شبکه مبتني بر راهکار شرکت Juniper و ... از اهم فعاليت هاي فاز اجرايي اين پروژه بوده است.

هدف و محدوده پروژه :

هدف از اين پروژه طراحي و پياده سازي شبکه Metro Ethernet جهت سرويس دهي به Node B هاي شبکه اپراتور Cell C بوده است.

خلاصه پروژه :

در اين پروژه طراحي و پياده سازي راهکارCET (Carrier Ethernet Transport) شرکت Nokia و Juniper در شبکه Metro Ethernet انجام شده است. طراحي و پياده سازي راهکارهاي کيفيت سرويس QOS ، VPLS و ... از اهم فعاليت هاي انجام شده در اين پروژه مي باشد.

هدف و محدوده پروژه :

هدف از اين پروژه طراحي و پياده سازي ساختار امنيت در شبکه گسترده اپراتور AWCC افغانستان بوده است.

خلاصه پروژه :

در اين پروژه طراحي و پياده سازي ساختار امنيت شبکه شامل URL Filtering و ... انجام شده است. همچنين در فاز دوم طراحي و پياده سازي شبکه دسترسي بين بانکي Kabul Bank و اپراتور AWCC به صورت يکپارچه در بخش هاي مختلف انجام شده است.

هدف و محدوده پروژه :

هدف از اين پروژه طراحي تفصيلي (LLD) و پياده سازي شبکه IP Backbone اپراتور Africell بوده است.

خلاصه پروژه :

در اين پروژه در فاز اول ساختار همبندي، VLANING ، گردش ترافيک و مسيريابي (OSPF) ، راهکارهاي مديريت شبکه OSS و ... طراحي شده و در فاز دوم وضعيت مطلوب شبکه بر اساس طراحي انجام شده، پياده سازي شده است.

هدف و محدوده پروژه :

هدف از اين پروژه طراحي و پياده سازي شبکه IP Backbone و Transmission شبکه دسترسي اپراتور KT بوده است.

خلاصه پروژه :

در اين پروژه طراحي تفصيلي ساختار همبندي، VLANing ، گردش ترافيک و مسيريابي (OSPF) ، ظرفيت سيستم انتقال (STM ، E1 و Ethernet) همراه با Protection و ... انجام شده، سپس وضعيت مطلوب شبکه IP Backbone بر اساس طراحي انجام شده، پياده سازي شده است. (در اين پروژه  طراحي و پياده سازي شبکه IP Backbone در بخش شبکه دسترسي مبتني بر سويئچ هاي Juniper EX انجام شده است.)

هدف و محدوده پروژه :

هدف از اين پروژه طراحي تفصيلي (LLD) و پياده سازي شبکه IP Backbone اپراتور MTC Touch بوده است.

خلاصه پروژه :

در اين پروژه در فاز اول ساختار همبندي، VLANING ، گردش ترافيک و مسيريابي (OSPF) ، راهکارهاي مديريت شبکه OSS و ... طراحي شده و در فاز دوم وضعيت مطلوب شبکه بر اساس طراحي انجام شده، پياده سازي شده است.

هدف و محدوده پروژه :

هدف از اين پروژه پياده سازي و توسعه شبکه Packet Core اپراتور Zain عراق بوده است.

خلاصه پروژه :

در اين پروژه محاسبه دقيق ميزان Power مورد نياز در سايت هاي جديد، پيکربندي و راه اندازي مسيرياب هاي Cisco ASR به همراه ماژول هاي 10G ، پيکربندي ارتباطات Internet GW ها با استفاده از پروتکل BGP و ... در فاز توسعه شبکه اپراتور Zain عراق انجام شده است.

پروژه های ملی

هدف و محدوده پروژه :

هدف از اجراي اين پروژه ارائه خدمات طراحي، شبيه سازي، امکانسنجي و تأمين خطوط مخابراتي، تأمين تجهيزات و پياده سازي، نگهداري، پشتيباني و بهينه سازي و آموزش در سطح شبکه گسترده موسسه مالي و اعتباري کارسازان آينده (300 شعبه در سطح کل کشور) و استقرار تيم فني پشتيباني به صورت 7*24 مي باشد.

خلاصه پروژه :

در اين پروژه فعاليت هاي کلان طراحي، شبيه سازي (Opnet و GNS3)، پياده سازي و بهينه سازي شبکه گسترده در حوزه هاي: ساختار آدرس دهي، مسيريابي، امنيت، کيفيت سرويس (QOS)، مديريت ، سرويس VOIP و WAN Optimization انجام شده است.

فاز نگهداري شامل: نگهداري و پشتيباني معماري منطقي شبکه گسترده، ساختار امنيت، سرويس هاي ارزش افزوده ((VOIP ، WAN Optimization و ساختار مديريت و مانيتورينگ به همراه برگزاري دوره هاي آموزش استاندارد شرکت Cisco در سطوح مختلف مي باشد.

 

هدف و محدوده پروژه :

تدوين نقشه راه و استراتژي گذر از IPv4 به IPv6 در سطح شبکه IP Backbone کشور، ارائه دهندگان سرويس، سازمان ها، ارگان ها ،مشترکين و ...

خلاصه پروژه :

فعاليت هاي اصلي در اين پروژه شامل : فعاليت هاي مطالعاتي و تطبيقي، ارائه راه کارهاي گذر، اجرا و پياده سازي، الگوهاي گذر در سطح ميزبان ها،  راه حل هاي گذر سيستم هاي امنيتي، تدوين استراتژي ها و دستورالعمل ها مي باشد. در اين راستا طرح گذر از IPv4 به IPv6 در سطح شبکه IP MPLS کشور، شبکه اپراتورهاي موبايل، شبکه هاي VOIP و Video، ارائه دهندگان سرویس، سامانه هاي امنيتي و ... مشخص شده است.

هدف و محدوده پروژه :

هدف از اجراي اين پروژه تدوين طرح جامع شرکت ارتباطات زير ساخت در حوزه هاي شبکه ملي IP ، مرکز داده ملي و زيرساخت يکپارچه مديريت شبکه بوده است.

خلاصه پروژه :

در اين پروژه طراحي وضعيت مطلوب شبکه ملي IP MPLS (شامل طرح گذر از IPv4 به IPv6) ، مرکز داده ملي (مبتني بر Green Data Center، VMDC و Cloud Computing) و زيرساخت مديريت يکپارچه شبکه هسته (IP Backbone) کشور مبتني بر راهبردها، اهداف و چشم اندازهاي 5 ساله شرکت ارتباطات زيرساخت طراحي و تدوين شده است.

  اين پروژه در فازهاي کلان زير در حوزه هاي فوق الذکر انجام شده است:

 تدوين متدولوژي و دامنه انجام کار ، شناخت وضعيت موجود، تحليل و بررسي وضع موجود ( آناليز شکاف)، مطالعات تطبيقي، طراحي وضعيت مطلوب و تحليل اقتصادي و طرح گذر از وضع موجود به وضع مطلوب (Migration Plan).

هدف و محدوده پروژه :

هدف از اجراي اين پروژه انجام طراحي تفصيلي شبکه IP MPLS 2 ، شبيه سازي و تدوين RFP مربوطه بوده است.

خلاصه پروژه :

در اين پروژه وضعيت مطلوب شبکه IP MPLS جديد شرکت ارتباطات زيرساخت در حوزه هاي : طرح توپولوژي و همبندي، طرح آدرس دهي ، طرح مسيريابي (IGP و EGP)، طرح MPLS و Forwarding ، طرح MPLS TE ، طرح HA ، طرح QOS ، طرح سرويس هاي لايه 2 و 3 ، طرح ساختار مراکز IXP و طرح IPv6 تدوين شده و سپس خروجي هاي مربوطه از فاز طراحي تفصيلي توسط ابزارهاي Opnet و GNS3 شبيه سازي شده و پيکربندي هاي مربوطه ارائه شده است. در نهايت اسناد مناقصه (RFP) مربوطه تهيه شده است.

هدف و محدوده پروژه :

هدف از اجراي اين پروژه تدوين طرح جامع امنيت شبکه (Security Master Plan) موسسه مالي و اعتباري کارسازان آينده بوده است.

خلاصه پروژه :

در اين پروژه شناسايي و مستند سازي اهداف امنيتي، تحليل وضعيت موجود، ترسيم وضعيت مطلوب ، پايه گذاري نظام جامع مديريت امنيت اطلاعات (تبيين برنامه راهبردي) و تدوين نقشه راه و مراحل گذر در حوزه هاي امنيت سازماني، امنيت فيزيکي، منطقي و نرم افزار در شبکه بانک (در سطح کل کشور) انجام شده است.

متدولوژي هاي اصلي انجام اين پروژه برمبناي چارچوب ISMS (ISO/IES 27001) و ITILv3 بوده است.

هدف و محدوده پروژه :

هدف از اين پروژه ارائه خدمات طراحي و پياده سازي شبکه محلي (Campus LAN) و سرويس IP Telephony شرکت ساميک بوده است.

خلاصه پروژه :

در اين پروژه وضعيت مطلوب شبکه محلي و سرويس هاي مربوطه (Email، Web، Active Directory، Internet Accounting، DNS، DHCP، WSUS،  Anti-virus، FTP و ...) به همراه سرويس IP Telephony (مبتني بر راهکار شرکت Panasonic) طراحي و پياده سازي شده است. لازم به ذکر است در اين پروژه جهت پياده سازي سرويس ها از راهکار مجازي سازي شرکت VMware استفاده شده است.

هدف و محدوده پروژه :

هدف از اين پروژه برقراري ارتباط VOIP شرکت ايرتويا بين دفاتر کيش و تهران مي باشد.

خلاصه پروژه :

در اين پروژه بر اساس نيازمندي هاي کارفرما، شبکه VOIP طراحي و LOM مربوطه تهيه شده، سپس پس از تأمين تجهيزات مورد نياز، ارتباط دفاتر کيش و ساختمان هاي ستادي تهران از طريق شبکه MPLS برقرار شده و سرويس VOIP مبتني بر راهکار Unified Communication شرکت Cisco (به همراه راهکار کامل  HAو SRST) پياده سازي شده است. لازم به ذکر است در اين پروژه امکان اتصال تلفن هاي همراه (Android و IOS) مورد نظر کارفرما از طريق برقراري ارتباط SSL VPN به شبکه VOIP نيز ميسر شده است.

هدف و محدوده پروژه :

هدف از اين پروژه طراحي و بهينه سازي شبکه محلي صندوق ضمانت و سرمايه گذاري تعاون بوده است.

خلاصه پروژه :

در اين پروژه وضعيت مطلوب شبکه محلي ساختمان هاي ستادي صندوق ضمانت و سرمايه گذاري تعاون در حوزه هاي همبندي، آدرس دهي،مسيريابي، امنيت (802.1X و ..)، مديريت ، مجازي سازي و ذخيره سازي و سرويس هاي شبکه محلي (مبتني بر ESXi 5.1) طراحي و پياده سازي شده است. در پايان پروژه دو دوره آموزشي به صورت Work Shop متناسب با نياز کارفرما، در حوزه شبکه و سرويس ها برگزار شده است.

هدف و محدوده پروژه :

هدف از اجراي اين پروژه طراحي مرکز عمليات امنيت شبکه (SOC) موسسه مالي و اعتباري کارسازان آينده بوده است.

خلاصه پروژه :

در اين پروژه بررسي و تحليل اهداف و راهبردهاي ايجاد مرکز SOC ، طراحي مفهومي، طراحي تفصيلي و تدوين برنامه اجرا و پياده سازي مرکز عمليات امنيت شبکه (SOC) موسسه مالي و اعتباري کارسازان آينده انجام شده است.

طراحي انجام شده در اين پروژه به صورت ماژولار و در 8 حوزه عملياتي انجام شده است.

هدف و محدوده پروژه :

هدف از اين پروژه طراحي و پياده سازي شبکه محلي (Campus LAN) شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب بوده است.

خلاصه پروژه :

در اين پروژه وضعيت مطلوب شبکه محلي (Campus LAN) شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب مبتني بر توصيه ها و Best Practice هاي شرکت Cisco طراحي و پياده سازي گرديد. در اين پروژه راه اندازي و پيکربندي سوئيچ هاي Cisco 6500 و Cisco 4500 و Cisco 2960 به منظور انتقال ترافيک هاي Voice و Data صورت گرفته است.