تست نفوذ | Pen Test

امروزه يکي از رويکردهاي متداول به جهت حصول اطمينان از قرار گرفتن سازمان در يک سطح قابل قبول امنيت اطلاعاتي، اجراي تست هاي نفوذپذيري در زيرساخت فناوري اطلاعات سازمان است. بدين ترتيب، در اين رويکرد، متخصصين نفوذهاي امنيتي، با اطلاع رساني به مراجع ذي ربط سازماني، بدون اين که آسيبي به زيرساخت فناوري اطلاعات سازماني وارد نمايند، با

تست نفوذ

استفاده از روش ها و راهکارهاي خاص، اقدام به نفوذ در زيرساخت سازمان را مي نمايند و بدين ترتيب، به صورت زنده به کشف آسيب پذيري ها و شکاف هاي امنيتي سازماني مي پردازند.

مزاياي اجراي يک تست نفوذپذيري موفق:

 • ارزیابی کامل سطح امنیت زیرساخت فناوری اطلاعات
 • شناسایی و طبقه بندی تهدیدات و آسیب پذیری های موجود
 • شناسایی و طبقه بندی ضررهای مالی و غیرمالی در صورت بروز حملات امنیتی به بخش های مختلف
 • پیش بینی رفتارهای حمله کنندگان و نفوذگران امنیتی
 • اولویت بندی نیازمندی های امنیتی و مدیریت هزینه های برطرف نمودن آسیب پذیری ها
 • جلوگیری و برطرف نمودن عوامل امنیتی که باعث ایجاد اختلال در سطح سرویس های کسب و کاری سازمان می شوند
 • توجه به روند رشد تکنولوژي هاي امنيتي

مزاياي همکاري با شرکت در اين حوزه:

 • استفاده از بازه گسترده ای از ابزارهای حرفه ای رایگان و تجاری
 • انعطاف بالا در اجرای تست های نفوذپذیری، متناسب با سیاست ها، محدودیت ها و نیازمندی های کارفرما
 • اجرای تست نفوذپذیری به صورت White Box یا Black Box
 • انجام تست های نفوذپذیری در رابطه با انواع فناوری ها و تکنولوژی های زیرساختی شبکه و ارتباطات
 • انجام تست های مختلف بدون آسیب رسانی به سرویس ها و با حداقل زمان Down Time
 • ارائه گزارشات تحلیلی از اطلاعات به دست آمده پس از اجرای تست نفوذ
 • ارائه راهکارهای مفهومی و تفصیلی به جهت برطرف نمودن آسیب پذیری های امنیتی به دست آمده