جداسازی اینترنت از اینترانت

جداسازی اینترنت از اینترانت


با توجه به اهميت سرويس اينترنت در نظام ­هاي کسب و کاري موجود از يک سو و همچنين مخاطرات و ريسک ­هاي امنيتي مرتبط با سرويس اينترنت از سوی دیگر، همواره يکي از دغدغه‌هاي بسياري از سازمان ­ها و شرکت ­هاي کوچک و بزرگ، به کارگيري کارامدترين ملاحظات و راهکارهاي امنيتي، به جهت کاهش خطرات و ريسک ­هايي است که منشأ آن سرويس و يا سرويس ­هاي اينترنتي یا همان جداسازی اینترنت از اینترانت است. بدين ترتيب، يکي از رويکردهاي کلي در کاهش ريسک ­هاي ناشي از سرويس و سرويس ­هاي اينترنتي، جداسازي سرويس اينترنت از شبکه داخلي سازمان است. در اين راستا مطابق با بخش­نامه 1/2652 صادر شده توسط سازمان فناوري اطلاعات، بر ايجاد جداسازی اینترنت از اینترانت تأکيد شده است.

جداسازی اینترنت از اینترانت

به جهت جداسازي سرويس اينترنت از شبکه داخلی و ارتباطات داخلي سازمان، دو رويکرد کلي وجود دارد. رويکرد اول، جداسازي اينترنت از شبکه داخلي به صورت فيزيکي است که در آن، شبکه ­اي کاملاً مجزا از شبکه­ ارتباطي داخلي سازمان ايجاد مي ­شود و ترافيک اينترنت به هيچ وجه از روي بستر ارتباطي داخلي و زيرساخت ارتباطي داخلي عبور نخواهد نمود. در اين رويکرد، حتي نقاط انتهايي که به شبکه ارتباطي داخلي متصل هستند و نقاط انتهايي که به شبکه اينترنت متصل هستند نيز مجزا از يکديگر هستند و يک نقطه انتهايي يا به شبکه اينترنت دسترسي دارد و يا به شبکه داخلي.

جداسازی اینترنت از شبکه داخلی


جداسازی اینترنت از شبکه داخلی


بديهي است که چنين رويکردي، از بهينگي و به صرفگي پاييني برخوردار است و علاوه بر هزينه ­هاي زياد چنين راهکاري، باعث ايجاد پيچيدگي ­هاي کاربري، اتلاف وقت و... براي کاربران خواهد شد.همچنین اجداسازی اینترنت از شبکه داخلی، از پيچيدگي ­هاي پياده­ سازي و نگهداري بالا­تري نسبت به رويکرد دوم که در ادامه به آن خواهيم پرداخت، برخوردار است. رويکرد دوم، جداسازي اينترنت از شبکه داخلي به صورت منطقي است. در اين روش، بستر ارتباطي، به جهت انتقال ترافيک اينترنت و انتقال ترافيک داخلي سازمان يکسان خواهد بود وليکن با استفاده از راهکارهاي منطقي پيشرفته، اين دو نوع ترافيک، به صورت کامل از يکديگر جداسازي خواهند گرديد. اين امر به شدت هزينه­ هاي ناشي از جداسازي شبکه اينترنت از اينترانت سازمان را کاهش خواهد داد و رويکردي به روز و نوين به شمار مي ­رود.


برای راه اندازی voip با تماس حاصل فرمائید